ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Clear
แสดงผล 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
คำถาม คำตอบ เข้าชม
จะดาวน์โหลด กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.ค.ศ. ได้จากช่องทางใด 284
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841