ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Clear
แสดงผล 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
คำถาม คำตอบ เข้าชม
จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษามานั้น เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว 353
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841