ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Clear
แสดงผล 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ
คำถาม คำตอบ เข้าชม
ต้องการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 243
ต้องการยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7 เดิม หรือ ก.ค.ศ. 16) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 238
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841