ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ - ค้นหาขั้นสูง

ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841