ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [13]

285
จะดาวน์โหลด กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.ค.ศ. ได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถดาวโหลดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ทาง https://circular62.otepc.go.th
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841