ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [74]

297
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สามารถมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือก (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ได้หรือไม่ อย่างไร
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ประกาศรับย้าย โดยระบุตำแหน่งว่างที่จะรับย้าย คุณสมบัติของผู้ขอย้ายและ องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนประเมิน รวมทั้ง ข้อความอื่นที่ผู้ขอย้ายควรทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841