ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [86]

282
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เถือว่ามีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ และไม่ต้องยื่นใบลาแต่จะต้องรีบรายงานหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อได้รับการประกันตัวต้องรีบกลับไปปฏิบัติงานทันที
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841