ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
Clear
Displaying 1 - 2 of 2
คำถาม คำตอบ เข้าชม
ต้องการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 41
ต้องการยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7 เดิม หรือ ก.ค.ศ. 16) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 25
ระบบตอบข้อหารือ  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823