ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [22]

237
จะดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุททธรณ์และร้องทุกข์จากช่องทางใด
ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ทาง https://circular62.otepc.go.th
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841