ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [52]

219
ต้องการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามรายการในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/23 ลว. 12 มกราคม 2558

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/23 ลว. 12 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841