ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [57]

225
กรณีที่สถานศึกษาเดิมเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนลดลง ทำให้สถานศึกษามีขนาดเล็กลง จะสามารถนำประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้หรือไม่
ให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณานำประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเดิมมาใช้พิจารณาย้ายได้ เฉพาะกรณีที่สถานศึกษามีขนาดเล็กลงจากสาเหตุที่มิได้เกิดจากคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841