ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [60]

229
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอหารือกรณีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่ออกเสียงลงมติแล้ว จะสามารถออกเสียงในคณะกรรมการศึกษาการจังหวัดอีกครั้งได้หรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลเดียวกัน และวาระการประชุมที่ลงมตินั้นเป็นเรื่องเดียวกับที่เคยลงมติมาแล้วในชั้นของอนุกรรมการ
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสภาพร้ายแรงที่ทำให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841