ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [82]

217
ขอทราบหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนฯ พ.ศ. 2562
อธิบายเกณฑ์การให้กู้ยืมทราบเบื้องต้น เช่น วงเงินให้กู้ยืม 300,000 บาท ผ่อนชำระ 96 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้องมีเงินเดือนเท่ากับหรือมากกว่า ผู้กู้มีเงินเดือน คงเหลือหลังหักค่างวดที่จะกู้แล้วไม่ต่ำกว่า 30 % ของเงินเดือน

(ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841