ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [84]

217
เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแล้วจะสามารถกู้อีกได้หรือไม่
ไม่สามารถกู้ซ้ำได้อีก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 (3.5)

(ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562)
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841