ระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

ระบบตอบข้อหารือ [87]

223
กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันกระทำผิดวินัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯได้หรือไม่
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง กำหนด กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน และในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวมีผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ เป็นผู้มีลำดับชั้นสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดทุกรายได้
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระบบตอบข้อหารือ  ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841